1. Học viên Phạm Phương Ly đến từ Hải Phòng

2. Học viên Phạm Đức Đông đến từ Hải Phòng

3. Học viên Võ Hoàng Anh đến từ Quảng Bình

4. Học viên Nguyễn Thị Hồng đến từ Hà Nội