4. Học viên Nguyễn Thị Hồng đến từ Hà Nội

1. Học viên Phạm Phương Ly đến từ Hải Phòng

2. Học viên Phạm Đức Đông đến từ Hải Phòng

3. Học viên Võ Hoàng Anh đến từ Quảng Bình

4. Học viên Nguyễn Thị Hồng đến từ Hà Nội
 

5. Học viên Vương Tấn Dũng đến từ Quảng Bình

6. Học viên Học viên Bùi Thị Thuỷ đến từ Bắc Giang

7. Học viên Nguyễn Thị Hiền Thương đến từ Vĩnh Long

8. Học viên Trần Thị Phương Thảo đến từ Quảng Trị

9. Học viên Dương Thu Phương đến từ Hải Phòng

10. Học viên Lương Thảo My cùng gia đình đến từ Hà Nội