mục đích

Quy định và hướng dẫn các quy tắc, chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Hệ thống Expertrans yêu cầu tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện, với mục đích gìn giữ và phát huy Giá trị cốt lõi của tổ chức: Tín – Tuệ – Tấn – Tốc – Khiêm – Đạt; nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu Expertrans EI, đạt được sứ mệnh tầm nhìn của tổ chức.

phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với tất cả Nhân viên và Cộng tác viên của Hệ thống Giáo dục và Du học nghề toàn quốc Expertrans EI, bao gồm Hội sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Điểm tiếp nhận hồ sơ và các văn phòng trực thuộc hệ thống..

YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Trong mọi hoạt động của nhân viên và lạnh đạo, luôn giữ vững 6 giá trị cốt lõi của tổ chức: Tín -Tuệ – Tấn – Tốc – Khiêm – Đạt.